Statut

На основу члана 53. став 3. тачка 1. Закона о спорту  ("Сл. гласник РС", бр. 10/2016) и члана 22. став 4. Закона о удружењима ("Сл. гласник РС", бр. 51 од 14 јула 2009, 99/11) Скупштина УДРУЖЕЊА КОШАРКАШКИХ ТРЕНЕРА СРБИЈЕ на седници одржаној 16.11.2021. године усвојила је

 

С Т А Т У Т

 

 удружења кошаркашких тренера србије

 

 

          I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1

Удружење кошаркашких тренера Србије (у даљем тексту: УКТС) је спортска организација – удружење, основана ради унапређења стручног рада, усавршавања, едукације и заступања интереса чланова у области кошаркашког спорта.

 

УКТС се конституише удруживањем Удружења кошаркашких тренера Регије Север – Нови Сад, Удружења кошаркашких тренера Регије Центар - Београд, Удружења кошаркашких тренера Регије Запад - Крагујевац и Удружења кошаркашких тренера Регије Исток - Ниш.

 

УКТС је у остваривању својих циљева и задатака самостална организација, са статусом удружења грађана.

 

Члан 2

Пун назив удружења је: Удружење кошаркашких тренера Србије

 

Скраћени назив је: УКТС

 

Седиште УКТС је у Београду, Сазонова 83, општина Врачар.

 

Подручје деловања УКТС је територија Републике Србије.

 

Члан 3

УКТС је правно лице и самостално наступа према трећим лицима.

УКТС има печат округлог облика са чије унутрашње стране стоји ћирилични натпис:

          Удружење кошаркашких тренера Србије  – Београд

 

 

          II  ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

 

Члан 4

Основни циљеви и задаци УКТС су:

 1. унапређење стручног рада на основама научних и савремених метода рада;
 2. изграђивање предлога, ставова, мишљења и иницијатива о свим питањима од заједничког интереса за чланове УКТС и кошаркашки спорт уопште,
 3. прописивање услова и права за стицање тренерске лиценце,
 4. издавање тренерске лиценце,
 5. организовање тренерских и осталих семинара,
 6. повезивање са тренерским организацијама у иностранству,
 7. учествовање у раду КСС
 8. реализација одлука EABC, WABC и КСС
 9. и друге активности које утврде органи УКТС

 

III Чланство УКТС

 

Члан 5

Чланови УКТС су лица која обављају посао кошаркашког тренера или поседују стручно звање или су на школовању ради стицања стручног звања кошаркашког тренера.

 

Чланство у УКТС не може се пренети на друго лице.

 

 

Члан 6

Лице може бити примљено у чланство УКТС у колико:

 

 1. Потпише приступницу
 2. У целини прихвата Статут и друга општа акта УКТС
 3. Поднесе доказ о обављану функције кошаркашког тренера или поседовању стручног звања кошаркашког тренера или школовању ради стицања звања кошаркашког тренера
 4. Уплати прописану чланарину

 

Члан 7

Одлуку о пријему у чланство и престанку чланства у УКТС доноси Управни одбор већином гласова.

 

Члан 8

Чланство у УКТС престаје:

 

 1. Смрћу члана
 2. На писмени захтев члана
 3. Одлуком Управног одбора

 

 

IV  ОРГАНИ УКТС

 

Члан 9

Органи УКТС су:

 

 1. Скупштина
 2. Управни одбор
 3. Надзорни одбор
 4. Председник Скупштине и
 5. Генерални Секретар

 

1. Скупштина УКТС

 

Члан 10

Скупштина УКТС је највиши орган управљања.

Скупштину чине чланови УКТС преко делегата из четири регије и 3 (три) делегата из редова удружења клубова, судија и играча. Делегати Регија бирају се по следећем принципу: свака регија, према броју чланова, даје одређен број делегата, један делегат на сваких 50 чланова у регији.

 

Члан 11

Скупштине Регија предлажу своје представнике за Скупштину УКТС.

 

Члан 12

Чланови Скупштине се бирају на период од 4 године и могу поново бити бирани.

Одлуку о расписивању избора за чланове Скупштине, доноси Управни одбор, најкасније 3 месеца пре истека мандата чланова Скупштине.

 

Члан 13

Мандат члана Скупштине УКТС престаје пре истека времена на који је изабран ако:

 

 1. поднесе оставку,
 2. буде опозван од органа који га је предложио (скупштина Регија),
 3. у случају смрти,
 4. у случају дисциплинске казне.

 

Члан 14
 • Скупштина УКТС:

 

 1. доноси Статут, његове измене и допуне, и друга општа акта УКТС,
 2. утврђује основе рада УКТС и одлучује о свим битним питањима од значаја за рад УКТС,
 3. доноси Кодекс,
 4. утврђује степен сарадње са органима КСС,
 5. утврђује степен сарадње са другим тренерским организацијама,
 6. доноси програм и план рада УКТС,
 7. доноси Пословник о раду Скупштине,
 8. усваја финансијски извештај    и завршни рачун
 9. доноси одлуку о избору лица за заступање
 10. доноси одлуку о пријему у чланство неке друге спортске организације, домаће или међународне
 11. разматра и одлучује о извештајима Управног, Надзорног одбора и Секретара,
 12. имењује и разрешава Председника Скупштине УКТС,
 13. именује и разрешава чланове Управног и Надзорног одбора,
 14. именује и разрешава Генералног секретара УКТС,
 15. одлучује о статусним променама
 16. одлучује о престанку УКТС
 17. врши све остале послове у складу са Статутом.

 

Члан 15

Скупштина заседа најмање једном годишње. Скупштину сазива и њоме руководи Председник Скупштине, по потреби. Скупштина се сазива на захтев Управног, Надзорног одбора, ¼ чланова Скупштине или на захтев Скупштине Регија.

 

На Скупштини сазваној на основу претходних налога може се расправљати само о питањима због којих је тражено сазивање Скупштине.

 

Члан 16

Скупштина заседа ако је присутно 51% чланова.

 

За доношење одлука потребна је апсолутна већина гласова, односно више од половине укупног броја присутних чланова Скупштине.

За доношење одлуке о престанку рада, промени Статута и статусној промени потребна је већина од укупног броја чкланова.

 

Рад Скупштине УКТС уређује се Пословником.

 

2. Управни одбор УКТС

 

Члан 17

Управни одбор је извршни орган УКТС.

 

Управни одбор броји 7 чланова.  Председник Скупштине је аутоматски Председник Управног одбора. 4 (четири) председника Регија аутоматски постају чланови Управног одбора УКТС а остале чланове бира Скупштина УКТС на предлог Председника.

 

Члан 18

Чланови Управног одбора се бирају на период од 4 године и могу бити поново бирани.

 

Члан 19

Скупштина може сменити члана Управног одбора уколико не спроводи акте УКТС и не придржава се политике УКТС. Мандат чланова Управног одбора престаје пре истека времена на који је биран уколико поднесе оставку или у случају смрти.

 

Члан 20

Управни одбор:

 

 1. руководи радом УКТС између две Скупштине,
 2. утврђује предлог Статута и других општих аката које доноси Скупштина УКТС,
 3. утврђује предлог финансијског плана,
 4. доноси акте и одлуке које нису у надлежности Скупштине,
 5. доноси одлуку о пријему у чланство и престанку чланства у УКТС
 6. одређује услове за стицање тренерских лиценци и доноси Правилник о издавању лиценци тренерима,
 7. врши издавање тренерских лиценци,
 8. усваја прелиминарни завршни рачун УКТС и подноси га Скупштини на усвајање,
 9. утврђује програм међународне сарадње,
 10. организује семинаре за стручно усавршавање тренера,
 11. доноси одлуку о слању тренера на стручно усавршавање у земљи и иностранству,
 12. врши друге послове које нису у надлежности Скупштине.

 

Члан 21

Управни одбор ради на редовним и ванредним седницама као и на телефонским седницама. Редовне седнице сазива Председник Управог одбора, док ванредне се заказују на захтев 4 члана Управног одбора или на захтев Председника Скупштине УКТС, Генералног секретара УКТС, Скупштине УКТС или регионалних удружења. На тим седницама може се расправљати само о питањима која су била разлог сазивања. За редовно сазивање седнице, рок за слање материјала за седницу је 7 дана пре почетка седнице.

 

Члан 22

Радом Управног одбора на седници, руководи Председник Управог одбора. Управни одбор пуноправно може доносити одлуке уколико је присутно више од половине чланова. За доношење одлука, потребно је изјашњавање апсолутне већине присутних чланова Управног одбора.

 

3. Надзорни одбор

 

Члан 23

Надзорни одбор је надзорни орган УКТС који врши контролу над законитошћу рада УКТС, спровођењу општих аката и контролу материјално-финансијског пословања.

 

Члан 24

Чланове Надзорног одбора бира Скупштина УКТС. Надзорни одбор се састоји од 3 члана.

 

Члан 25

Надзорни одбор подноси Скупштини и Управном одбору извештај о свом раду, најмање једном годишње.

 

Члан 26

Надзорни одбор доноси своје одлуке уколико су присутни сви чланови.

 

 

                                       4. Председник Скупштине УКТС

 

Члан 27

Избор Председника Скупштине, врши се на заседању Скупштине гласањем из редова истакнутих тренера на предлог Управног одбора, Регија или неког од чланова УКТС.

Председник Скупштине бира се на период од 4 године и може поново бити биран на ту функцију. Председник Скупштине представља и заступа УКТС. Председник за свој рад одговара Скупштини. Председник руководи радом Скупштине и обавља све послове у складу са Статутом.

 

 

5. Генерални секретар УКТС

 

Члан 28

Генерални секретар УКТС је извршни орган Управног одбора. Именује га Скупштина на предлог Управног одбора. Мандат секретара, утврђује се уговором о његовом ангажовању који не може бити дужи од 4 године.

 

Генерални секретар може бити у сталном радном односу или као хонорарни сарадник.

 

По истеку уговореног мандата, исто лице може бити поново именовано за Генералног секретара УКТС.

 

 

Члан 29

Генерални секретар за свој рад одговара Управном одбору и Скупштини.

 

Члан 30

Генерални секретар УКТС:

 1. координира сарадњу између удружења Регија као и са Удружењем кошаркашких тренера Србије и осталим кошаркашким организацијама у земљи и иностранству.
 2. обавља техничку припрему за семинаре,
 3. обавља припрему за публиковање стручних публикација,
 4. заступа УКТС пред правним и физичким лицима, Кошаркашким савезом Србије, државним и управним органима у поступцима везаним за остваривање права и интереса УКТС,
 5. обавља друге послове које му повери Скупштина, Управни одбор и Председник УКТС.

 

 

V  СРЕДСТВА УКТС

 

Члан 31

Средства за рад УКТС обезбеђују се:

 1. наплатом годишње чланарине,
 2. приходом од манифестација које организује Удружење,
 3. донацијама, субвенцијама и другим приходима из буџета и других извора у складу са законом,
 4. од донација КСС.

 

Члан 32

Обим, намера и расподела финансијских средстава утврђују се финансијским планом за сваку годину.

Приходи и расходи морају бити уравнотежени.

 

Члан 33

Јавност у раду УКТС обезбеђује се јавношћу седница органа и тела, издавањем информација о њиховом раду и сарадњом са средствима јавног информисања.

УКТС редовно обавештава све своје чланове и јавност са својим одлукама, ставовима и предлозима, актуелним дешавањима путем средстава јавног информисања или издавањем посебних публикација и билтена.

Ставове УКТС могу да износе и заступају само изабрани чланови УКТС, који су и одговорни за њихову тачност.

 

 

          VI  ОПШТИ АКТИ

 

Члан 34

Општи акти УКТС су Статут, Кодекс, Правилници и одлуке којима се на општи начин утвђују одређена питања.

Иницијативу за доношење Статута УКТС односно општег акта и за његове измене може дати Председник УКТС, Надзорни одбор, Управни одбор, Генерални секретар и најмање 5 чланова Скупштине.

О иницијативи за доношење Статута односно његовим изменама и допунама, разматра Управни одбор УКТС у року од 15 дана од дана подношења иницијативе. Уколико прихвати иницијативу за доношење новог Статута или његових измена и допуна, Управни одбор утврђује нацрт Статута и организује јавну расправу која траје 30 дана од дана достављања материјала на расправу.

По истеку рока за јавну расправу Управни одбор утврђује предлог Статута односно његових измена и допуна и доставља га Скупштини на усвајање.

 

 

 

Члан 35

Чланови Скупштине могу поднети и писмене амандмане на предлог Статута односно њихових измена и допуна најкасније 8 дана пре одржавања Скупштине.

У хитним случајевима Управни одбор може доставити Скупштини на усвајање предлог Статута односно његових измена и допуна и без спровођења јавне расправе, а разлози хитности се морају образложити уз достављање материјала.

 

Члан 36

Општи акти УКТС морају се усагласити са Статутом УКТС најкасније у року од 30 дана од дана ступања на снагу Статута односно његових измена и допуна.

 

 

          VII  ПРЕСТАНАК РАДА

 

Члан 37

Удружење престаје са радом под условима предвиђеним Законом.

Одлуку о престанку рада доноси Скупштина УКТС.

У случају престанка рада имовина и средства УКТС прелазе на организацију која преузима права и обавезе УКТС.

 

 

          VIII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

 
Члан 38

Овај Статут ступа на снагу  8 дана од усвајања  на Скупштини Удружења кошаркашких тренера Србије и објављује се на Огласној табли удружења у седишту УКТС и региструје се у складу са законом код Агенције за привредне регистре РС.

 

 

У Београду, 16.11.2021.                     ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ  УКТС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Јован Малешевић