Pravilnik o izdavanju dozvole za rad (licence) košarkaškim trenerima

На основу члана 25,26 и 30. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16), Правилника о номенклатури спортских занимања и звања Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 86/2020), Правилника о дозволи за рад спортских стручњака („Службени гласник Републике Србије“, број 60/2020), Правилника о стручном оспособљавању и усавршавању за обављање одређених стручних послова у спорту („Службени гласник РС", број 60/20), члана 13. став 1. тачка 15. Статута Кошаркашког савеза Србије као и на основу Статута Удружења кошаркашких тренера Србије (УКТС), члана 5. ст. 1 тч. 5 и чл. 91. Регистрационог правилника КСС, Управни одбор Kошаркашког савеза Србије, на седници одржаној дана _____________ усвојио је

ПРАВИЛНИК О ДОЗВОЛИ ЗА РАД СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА – ТРЕНЕРА У ОБЛАСТИ КОШАРКАШКОГ СПОРТА

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником регулишу се услови, начин и поступак издавања, обнављања и одузимања дозвола за рад спортским стручњацима - тренерима u области КОШАРКАШКОГ СПОРТА у Републици Србији, њихова права и обавезе, критеријуми за разврставање и услови за стицање права на рад у области кошарке, као и услови за одузимање дозволе за рад. Дозвола за рад је неопходан услов да би кошаркашки стручњак‐тренер стекао право на рад у пракси и добио право на добијање одговарајуће лиценце сходно Правилницима КСС и УКТС.

Члан 2.

Кошаркашки стручњаци‐тренери су лица која имају:

1. одговарајуће високо или више образовање у области спорта и физичке културе, стечено у лиценцираним високошколским установама, или

2. одговарајући ниво стручне оспособљености стечене у складу са Законом, Правилником о номенклатури спортских занимања и звања Републике Србије и овим Правилником,

3. статус активног члана Удружења кошаркашких тренера Србије.

Члан 3.

Кошаркашки стручњаци ‐ тренери се разврставају према спортским занимањима и звањима, у складу са Правилником о номенклатури занимања и звања у спорту Републике Србије.

Члан 4.

Сваки кошаркашки стручњак ‐ тренер дужан је да током радног века усавршава своје знање и вештине. Под стручним усавршавањем подразумева се стицање знања и вештина, које обухвата континуирану едукацију током радног века, као и учешће на стручним и научним скуповима, семинарима и курсевима у области кошарке (2/3 из области кошарке и 1/3 из области општих тема спорта).

Члан 5.

Кошаркашки савез Србије, у сарадњи са високошколском установом, а на предлог УКТС издаје и одузима дозволу за рад кошаркашким стручњацима‐тренерима (лиценце), у складу са овим Правилником и Правилником о номенклатури спортских занимања и звања Републике Србије, као и правилима међународних кошаркашких организација FIBA и WABC. Кошаркашки савез Србије води евиденцију издатих, односно одузетих дозвола за рад. Дозвола за рад се кошаркашком стручњаку ‐тренеру издаје на три године, зависно од врсте исте, у складу са овим Правилником и Правилником о номенклатури спортских занимања и звања Републике Србије, с тим да је у току трајања важеће дозволе дужан да испуњава услове из овог Правилника. По истеку рока од три године, кошаркашки стручњак ‐ тренер мора да обнови дозволу за рад уз испуњавање посебних услова везаних за стручно усавршавање (кроз семинаре, учешће на конгресима, такмичењима, објаве научно‐стручних текстова, валоризовање рада тренера репрезентације и сл.).

Стручно усавршавање кроз семинаре и учешће на конгресима доказује се одговарајућим сертификатима о учешћу на семинару, односно конгресу.

Дозвола за рад (лиценца) даје право на рад и вођење екипа у рангу предвиђеном за ниво лиценце.

Дозвола за рад (Лиценца се издаје искључиво за рад у екипама које су измириле своје обавезе према КСС и УКТС, а везано за све претходно лиценрицане тренере који су обављали рад у тим клубовима у последњих 10 година, односно уколико је клуб регистрован пре мање од 10 година од тренутка регистрације код КСС.

Лиценцирани тренер може водити највише две такмичарске екипе у оквиру истог клуба у току једне сезоне.

Страни кошаркашки стручњаци‐тренери, односно лица са страним држављанством који имају одговарајуће образовање или стручну оспособљеност у области спорта - кошарке, у складу са законом државе чији су држављани, сматрају се кошаркашким стручњацима ‐ тренерима у смислу Закона и овог правилника и њима се лиценца може издати након што прихвате нормативне акте УКТС и добију потврду УКТС да је члан удружења.

Да ли страни спортски стручњак има одговарајуће образовање, односно стручну оспособљеност у смислу става 3. овог члана, утврђује се у поступку издавања дозволе за рад у зависности од спортског звања које страни кошаркашки стручњак‐ тренери има и спортског звања које је потребно за издавања одређеног нивоа дозволе за рад у складу са ставом 1. овог члана.

Одредбе овог правилника које се односе на стручно усавршавање кошаркашких стручњака ‐ тренера, обнову дозволе за рад и одузимање дозволе за рад сходно се примењују и на спортске стручњаке из става 3. овог члана који обављају стручни рад на територији Републике Србије за сва такмичења под организацијом и правилима КСС као и приликом рада у школама кошарке и бављења другим активностима у области кошаркашког спорта.

ВРСТЕ ДОЗВОЛА ЗА РАД ЗА КОШАРКАШКЕ СТРУЧЊАКЕ-ТРЕНЕРЕ

Члан 6.

Овим Правилником су за кошаркашке стручњаке ‐ тренере предвиђене три врсте дозвола за рад:

1) КОШАРКАШКИ ТРЕНЕР са А дозволом за рад,

3) УЧИТЕЉ КОШАРКЕ са Б дозволом за рад,

3) ОПЕРАТИВНИ КОШАРКАШКИ ТРЕНЕР - са Ц дозволом за рад

За стицање сваке од дозвола из претходног става неопходно је испунити опште и посебне услове прописане овим Правилником. Кошаркашки тренери са А дозволом за рад немају ограничења за рад, кошаркашки тренери са Б дозволом за рад могу радити у са децом до 16 година и старијим спортистима до трећег ранга такмичења, док кошаркашки тренери са Ц дозволом за рад могу радити само са спортистима (кошаркашима/ицама) узраста 16 година и старији до трећег нивоа такмичења у мушкој конкуренцији и другог нивоа такмичења у женској кошарци, све у складу са Правилима КСС. Уколико лице без поседовања одговарајуће дозволе за рад обавља те послове, УО КСС, на предлог Комисије за лиценцирање истог може суспендовати и покренути дисциплински поступак пред Дисциплинским судијом за исти прекршај, као и да поднесе пријаву надлежном органу за стручни надзор и инспекцијске послове ресорног Министарства. 

Члан 7.

За добијање дозволе за рад потребно је испунити следеће услове:

1. За КОШАРКАШКОГ ТРЕНЕРА са А дозволом потребна је:

1. завршена најмање Виша тренерска школа са најмање 180 ЕСПБ односно VI/1 или VII степен стручности – смер кошарка (звање Мастер тренер кошарке, Дипломирани тренер кошарке, Виши тренер кошарке, Виши кошаркашки тренер, Виши спортски тренер-кошарка, Виши тренер –кошарка, Тренер кошарке I степена високог образовања, Струковни тренер у спорту - кошарка)

2. да је тренер члан Удружења кошаркашких тренера Србије,

3. да је тренер здравствено способан за обављање стручног рада у спорту.

Здравствени преглед за тренера у складу са чланом 19 Закона о спорту, подразумева Лекарско уверење за запослење – рад са кошаркашима/ицама свих узраста, издато највише шест месеци пре одржавања спортског тамичења, којим је утврђена општа здравствена способност за обављање спортских активности, односно делатности и мора да обухвати општи интернистички преглед и психолошки профил, код надлежне здравствене службе, односно завода надлежног за спорт и медицину спорта, односно диспанзера за медицину рада уколико у здравстевеној установи по месту пребивалишта спортског стручњака не постоји завод надлежан за спорт и медицину спорта, уз обавезу завода да о томе обавести надлежну здравствену установу.

Изузетно у складу са правилником који доноси министри надлежни за послове здравља и министар спорта могу прописати и краћи период важења уверења о здравственој способности, као и обавезну посебну здравствену способност спортског стручњака.

Обавеза утврђивања посебне здравствене способности у складу са законом, постоји, најмање једном годишње и за спортске стручњаке који раде са спортистима.

2. За УЧИТЕЉА КОШАРКЕ са Б дозволом потребна је:

1. Професор физичке културе –дипломски кошарка, професор физичке културе и спорта –дипломски кошарка, професор физичке културе и спорта –усмерена кошарка или

2. Завршене основне студије за стицање вишег образовања из области физичког васпитања и спорта, са усмерењем на кошарку, односно са дипломским радом из кошарке и најмање четири године стручног рада у кошарци,

3. Завршене основне студије у обиму од 240 ЕСПБ или завршене основне академске студије у четворогодишњем трајању из области физичког васпитања и спорта, са положеним испитом из кошарке или одбрањеним дипломским радом из кошарке,

4. Завршене основне студије у четворогодишњем трајању или завршене основне академске студије у четворогодишњем трајању из области физичког васпитања и спорта, са положеним испитом из теорије и методике кошарке и обављена тренажна пракса у трајању од најмање 120 сати у спортској организацији, клубу или удружењу који је члан КСС

5. Завршена најмање средња школа (IV степен стручне спреме) и завршен програм оспособљавања IV нивоа - обављање одређене врсте стручних послова са децом у спорту (члан 4. Правилника о стручном оспособљавању и усавршавању за обављање одређених стручних послова у спорту („Службени гласник РСˮ, број 60 од 24. априла 2020.)) учитељ кошарке, учитељ спорта област кошарка или III нивоа (Оперативни кошаркашки тренер) који је 20 година обављао просветно‐образовни рад, од чега најмање 15 година у раду са децом, на основу потврде УКТС,

6. да је тренер члан Удружења кошаркашких тренера Србије,

7. да је тренер здравствено способан за обављање стручног рада у спорту.

Здравствени преглед за тренера у складу са чланом 19 Закона о спорту, подразумева Лекарско уверење за запослење – рад са кошаркашима/ицама свих узраста, издато највише шест месеци пре одржавања спортског тамичења, којим је утврђена општа здравствена способност за обављање спортских активности, односно делатности и мора да обухвати општи интернистички преглед и психолошки профил, код надлежне здравствене службе, односно завода надлежног за спорт и медицину спорта, односно диспанзера за медицину рада уколико у здравстевеној установи по месту пребивалишта спортског стручњака не постоји завод надлежан за спорт и медицину спорта, уз обавезу завода да о томе обавести надлежну здравствену установу.

Изузетно у складу са правилником који доноси министри надлежни за послове здравља и министар спорта могу прописати и краћи период важења уверења о здравственој способности, као и обавезну посебну здравствену способност спортског стручњака.

Обавеза утврђивања посебне здравствене способности у складу са законом, постоји, најмање једном годишње и за спортске стручњаке који раде са спортистима.

3. За ОПЕРАТИВНОГ КОШАРКАШКОГ ТРЕНЕРА са Ц дозволом потребна је:

- завршена најмање средња школа (IV степен стручне спреме)

- завршен програм оспособљавања III нивоа, (оперативни тренер кошарке , спортски оперативни тренер –кошарка тренер, тренер првог разреда)

- да је тренер члан Удружења кошаркашких тренера Србије,

- да је тренер здравствено способан за обављање стручног рада у спорту.

Здравствени преглед за тренера у складу са чланом 19 Закона о спорту, подразумева Лекарско уверење за запослење – рад са кошаркашима/ицама свих узраста, издато највише шест месеци пре одржавања спортског тамичења, којим је утврђена општа здравствена способност за обављање спортских активности, односно делатности и мора да обухвати општи интернистички преглед и психолошки профил, код надлежне здравствене службе, односно завода надлежног за спорт и медицину спорта, односно диспанзера за медицину рада уколико у здравстевеној установи по месту пребивалишта спортског стручњака не постоји завод надлежан за спорт и медицину спорта, уз обавезу завода да о томе обавести надлежну здравствену установу.

Изузетно у складу са правилником који доноси министри надлежни за послове здравља и министар спорта могу прописати и краћи период важења уверења о здравственој способности, као и обавезну посебну здравствену способност спортског стручњака.

Обавеза утврђивања посебне здравствене способности у складу са законом, постоји, најмање једном годишње и за спортске стручњаке који раде са спортистима.

Члан 8.

Изузетно од услова прописаних претходним чланом, дозвола за рад може се издати кошаркашким тренерима који не испуњавају услове из претходног члана, ако тренер испуни услове за оперативног тренера прописане Правилником о номенклатури спортских занимања и:

- исти имају изузетне тренерске резултате са А репрезентацијом (сениорски тим) као први тренер (медаље са европског и светског првенства, Олимпијаде) или као тренер освојено клупско првенство Европе, или

- афирмисани спортски стручњаци, са објављеним стручним радовима у области кошарке, старости изнад 45 година, који су имали изузетне резултате са млађим селекцијама (освајање медаља на светским или европским првенствима). 

Члан 9.

Важећа дозвола за рад, у одговарајућој категорији, кошаркашком стручњаку ‐ тренеру омогућава да (у сарадњи са Кошаркашким савезом Србије и УКТС, као стручним телом КСС и под њиховимм надзором) на територији Републике Србије самостално или у оквиру КСС спроводи обуку почетника и подучава их кошаркашким вештинама, при чему нема право да самостално издаје било какве потврде, дипломе, уверења и слична документа о стеченом знању. Сходно члану 6 став 6 Правилника о дозволи за рад, дозвола за рад одређеног нивоа даје право да се обављају и сви послови обухваћени дозволом за рад нижих нивоа.

Члан 10.

Кошаркашки тренери са издатим дозволама за рад у складу са овим Правилником, дужни су да стално усавршавају и учествују на стручним семинарима у организацији УКТС, као члана КСС, задуженог за стручни рад са кошаркашким тренерима спортским стручњацима - тренерима у области кошаркашког спорта. Сходно ставу 1. овог члана кошаркашки стручњак – тренер је дужан да у оквиру програма УКТС похађа кошаркашке стручне семинаре и то за:

- млађе категорије: да је присуствовао перманентном усавршавању и семинару «Тренерски дани Боривоје Ценић» за млађе категорије и да је присуствовао семинару «Basketball Clinic Belgrade » (тренер који није присуствовао семинару брани семинарски рад пред трочланом комисијом).

- сениорске екипе: да је присуствовао семинару «Basketball Clinic Belgrade » (тренер који није присуствовао семинару брани семинарски рад пред трочланом комисиjом).

ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ДОЗВОЛА ЗА РАД

Члан 11.

Поступак издавања дозвола за рад - лиценце спроводи Комисија за издавање дозвола за рад (у даљем тексту: Комисија), по претходно утврђеној процедури коју прописује УО КСС, на предлог УКТС, a на основу овог Правилника.

Комисију потврђује УО КСС на период од 5 година и она се састоји од три члана, од којих једног члана именује одговарајућа високошколска установа са којом Кошаркашки савез Србије има закључен уговор о стручној сарадњи, једног члана именује КСС, а једног члана именуje Удружење кошаркашких тренера Србије (УКТС).

Комисија за издавање дозвола за рад доноси одлуке већином гласова.

УСЛОВИ ЗА ОБНАВЉАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД

Члан 12.

Кошаркашком стручњаку - тренеру се може обновити дозвола за рад ако је сходно члану 10. овог Правилника у периоду важења дозволе за рад обавио годишње најмање 12 часова стручног усавршавања у организацији КСС И УКТС кроз учешће на конгресима, симпозијумима, семинарима, сусретима, саветовањима, округлим столовима, трибинама, курсевима и обукама, које обухвата стицање знања и вештина из области обухваћених одговарајућом дозволом за рад.

Кошаркашки стручњаци - тренери су дужни да 60 дана пре истека важења дозволе за рад, поднесу захтев за продужење дозволе, уз доказ о испуњавању услова за продужење (према Правилнику о дозволи за рад спортских стручњака Министарства за спорт и овом Правилнику).

Подношење документације након овог рока повлачи финансијске последице.

Тренеру се може обновити дозвола уколико достави следећу документацију:

- попуњен и потписан захтев за издавање Дозволе за рад,

- потврду да је од периода стицања претходне дозволе за рад обавио у организацијама у области кошаркашког спорта- КСС или УКТС професионалну праксу (практичан рад) у трајању од најмање 90 сати, сходно члану 7 став 2 тачка 2 Правилника о дозволи за рад копије сертификата са три кошаркашка семинара из претходне 3 године или два кошаркашка семинара и најмање два са општом спортском тематиком,

- потврду о уплати накнаде за административне трошкове, као и измирене обавезе према УКТС (тренерске чланарине за време важења претходне дозволе - 3 године).

ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА И ОДУЗИМАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД

Члан 13.

Дозвола за рад издата кошаркашком спортском стручњаку‐тренеру аутоматски престаје да важи на дан истека периода на који је издат.

Члан 14.

Издата дозвола за рад одузеће се кошаркашком стручњаку‐тренеру у следећим случајевима:

- ако исти престане да испуњава услове прописане овим Правилником,

- ако тренер обавља стручни рад за који му није издата дозвола,

- ако је тренер теже прекршио обавезе из услова за рад тренера у оквиру КСС, 

- ако му је правоснажном судском пресудом изречена забрана за рад за период за који му дозвола за рад важи,

- ако му је изречена мера трајне забране обављања тренерског посла због кршења Закона о спречавању допинга у спорту,

- ако тренер својим поступањем крши Статут КСС, Кодекс УКТС и друга нормативна акта КСС.

Члан 15.

Дозволу за рад одузима орган који је надлежан и за њено издавање. Против одлуке о одузимању дозволе за рад, може се, у року од 8 дана, од дана достављања одлуке, уложити приговор Комисији за издавање дозволе за рад као првостепеном органу. На одлуку комисије по приговору, заинтересовано лице, може изјавити жалбу другостепеном органу - УО КСС у року од 15 дана од дана добијања одлуке по приговору. Одлука УО КСС је коначна.

НАКНАДЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД

Члан 16.

Износ накнаде за административне трошкове издавања дозвола за рад и рад Комисије за издавање дозвола за рад, утврђује УО КСС, уз претходно прибављено мишљење УКТС.

Члан 17.

Дозвола за рад ће бити издата на посебном, пластифицираном обрасцу, који обавезно садржи:

- назив спортског савеза - Кошаркашки савез Србије – КСС са логом, који издаје дозволу за рад

- назив УКТС, као члана КСС

- име, име родитеља и презиме спортског стручњака и датум рођења,

- редни број дозволе за рад,

- место за фотографију спортског тренера,

- спортско звање спортског стручњака,

- ниво дозволе за рад и датум издавања дозволе са роком важења.

- Печат и потпис лица овлашћеног за заступање националног спортског савеза - КСС и УКТС

 

Члан 18.

Достављена документација на основу које је издата дозвола за рад чува се у архиви КСС.

Списак издатих дозвола за рад објављује се на званичном сајту КСС и УКТС. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.

Спортски стручњаци који на дан ступања на снагу Правилника о дозволи за рад („Сл. гласник РС“ број 60/2020) имају дозволу за рад у складу са спортским правилима надлежног међународног или националног спортског савеза могу и даље да обављају стручни рад у складу за издатом дозволом за рад до истека њене важности.

На све што није посебно регулисано овим Правилником, сагласно се примењују одредбе Правилника о дозволи за рад („Сл. гласник РС“ број 60/2020) и одредбе везане за Националну категоризацију спортских стручњака.

Члан 20.

У случају да спортски стручњак у току трајања дозволе за рад стекне више спортско звање у оквиру одговарајућег спортског занимања, сматра се да је испунио услове по питању усавршавања из члана 12. овог Правилника.

Спортски стручњак који у току важења дозволе за рад стекне или задржи статус врхунски спортски тренер ‒ заслужни тренер или врхунски спортски тренер ‒ тренер међународног ранга, у складу са Националном категоризацијом спортских стручњака, испуњава услове по питању усавршавања из члана 12. овог Правилника.

Члан 21.

Члан 21.

Измене и допуне Правилника, као и његово тумачење доноси Управни одбор КСС, уз претходно прибављено мишљење Управног одбора УКТС.

Члан 22.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласноj табли КСС или на интернет страни КСС