Pravilnik o izdavanju dozvole za rad (licence) košarkaškim trenerima

Član 1.

Na osnovu ovog Pravilnika, donetog na osnovu člana 30. Stav 1. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS“, broj 10/16), u skladu sa članom 2. Pravilnika o dozvoli za rad sportskih stručnjaka („Službeni glasnik RS“, broj 60/ 20), članom 13. Stav 1. Tačka 15. i članom 20. Statuta Košarkaškog saveza Srbije, Statutom Udruženja košarkaških trenera Srbije (UKTS), Košarkaški savez Srbije i Udruženje košarkaških trenera Srbije kao njegov član, u saradnji sa akreditovanom visokoškolskom ustanovom Univerzitetom UNION-Nikola Tesla, Fakultet za sport iz Beograda,  izdaje, obnavlja i oduzima dozvole za rad – licence sportskim stručnjacima, trenerima u košarkaškom sportu.

Član 2.

Na osnovu člana 18. Statuta Košarkaškog saveza Srbije (KSS), stručni rad u KSS, obavljaju sportski stručnjaci, koji ispunjavaju uslove predvidjene zakonom, odnosno imaju odgovorajauće sportsko zvanje utvrđeno aktom kojim se uređuje nomenklatura sportskih zvanja i zanimanja i poseduju dozvolu za rad predviđenu pravilima KSS ili pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza, shodno članu 2. Stav 1. Pravilnika o dozvoli za rad sportskih stručnjaka.

Licenca se izdaje samo članovima UKTS, državljanima Republike Srbije, koji poseduju Diplomu ili ekvivalentno uverenje o završenom stručnom ili akademskom obrazovanju minimum VI/1 stepen iz oblasti fizičkog vaspitanja-odnosno  sporta/košarke, odnosno licima koja su pored osnovne stručne osposobljenosti i posebno stručne, osposobljena za stručni rad sa decom (licima koja imaju manje od 16 godina života) i u skladu sa Zakonom o sportu i Pravilnikom o dozvoli za rad sportskih stručnjaka, prilože dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 11 ili 12 ovog Pravilnika, kao i stranim državljanima koji moraju da ispune uslove  iz Pravilnika o dozvoli za rad sportskih stručnjaka, kao i uslove navedene u članu 2 ovog Pravilnika i posebne uslove za izdavanje licence stranim državljanima iz člana 3 Pravilnika.

Član 3.

Lica koja nemaju državljanstvo Republike Srbije, mogu steći licencu o dozvoli za rad sportskih stručnjaka, isključivo za obavljanje poslova trenera seniorskog tima u takmičenjima koje organizacije Košarkaški savez Srbije, uz materijalni dokaz da ispunjavaju jedan od dole navedenih uslova:

 • Ispunjavaju uslove iz člana 3 Pravilnika o dozvoli za rad sportskih stručnjaka („Službenik glasnik RS“ broj 60 od 24.04.2020. godine),
 • Kao prvi trener tima, ima osvojen nacionalni šampionat,ili nacionalni Kup u poslednjih 5 godina u košarkaškim prvenstvima Španije, Italije, Grčke, Francuske, Turske, Nemačke ili  VTB  lige
 • U zvanju ili statusu prvog trenera, osvojeno drugo ili treće mesto, na jednom od poslednja tri evropska ili svetska prvenstva, odnosno Olinpijskim igrama. Ili osvojeno prvo mesto na navedenim manifestacijama, bez vremenskog ograničenja,       
 • Da je kao prvi trener kluba osvoijo Euro ligu, Euro kup ili FIBA liga šampiona,
 • Da je u zvanju prvog trenera  u  NBA timu, proveo tri takmičarske sezone,
 •  Da je kao prvi trener osvojio titulu USA NCAA. 

Pre dobijanja, odnosno izdavanja licence državljanin strane države, dužan je da na račun UKTS uplati bespovratno taksu u vidu kotizacije za dobijanje licence u visini od  10.000 EUR (bodova) u dinarskoj protivrdnosti,

Član 4.

Licenca daje pravo na rad i vođenje ekipa u rangu predviđenom za nivo licence.

Licenca se izdaje isključivo za rad u  ekipama koje su izmirile svoje obaveze prema UKTS, a vezano za sve prethodno licencirane trenere, koji su obavljali rad u tim klubovima, poslednjih 10 godina.

Član 5.

Lice koje zatraži izdavanje licence, mora zahtev lično podneti sa dokazima o ispunjenju uslova iz člana 2. I 3 ovog Pravilnika.

Član 6.

Licenca važi za takmičarsku sezonu za koju je overena.

Član 6a.

Licencirani trener može voditi najviše dve takmičarske ekipe u okviru istog kluba u toku jedne sezone.

Član 7.

KSS poverava UKTS da uz supotpis generalnog sekretara izda ili uskrati izdavanje dozvole za rad – licence  treneru, ukoliko trener ne poštuje Statut KSS i UKTS, kodeks UKTS i druga normativna akta KSS ili je prezentirao lažnu dokumentaciju radi dobijanja licence ili zloupotrebio licencu (davao je drugom licu).

Član 8.

U slucaju da je licu odbijen zahtev za izdavanje licence, ima pravo da se obrati Arbitražnoj komisiji, koja na predlog UKTS, koji je ovlašćen da pokrene postupak, sprovodi postupak za oduzimanje licence – dozvole za rad treneru, shodno članu 7 ovog Pravilnika i utvrđuje da li su ispunjeni uslovi iz člana 9.i 10. Pravilnika, odnosno i člana 3. za lica koja su strani državljani.

Arbitražna komisija se sastoji iz tri člana. U komisiji su zastupljeni predstavnik KSS, predstavnik UKTS i komesar lige.

Arbitražna komisija ima diskreciono pravo da izda uslovnu (privremenu) licencu do 60 dana.

Privremena licenca se ne može produžavati.

Član 9.

Licence-dozvole za rad sportskih stručnjaka u oblasti košarke, mogu biti crvene i plave.

Član 10.

Nosioci crvene licence su glavni i pomoćni treneri I muške lige, I ženske Lige i II muške lige, kao i  u svim taikmičenjima koje organizuje KSS, bez ograničenja.

Nosioci plave licence su glavni i pomoćni treneri regionalnih liga, i treneri pionira, kadeta i juniora.

Član 11.

Za overu crvene licence za sezonu potrebno je:

 • Da je član UKTS,
 • Zvanje – minimum viša stručna sprema (VI/1, VII stepen) – diploma višeg trenera  iz oblasti košarke,.
 • Da je prisustvovao seminaru «Basketball Clinic Belgrade»

(trener koji nije prisustvovao seminaru «BCB» brani seminarski rad pred tročlanom komisijom),

 • Treneri mlađih kategorija: da je prisustvovao permanentnom usavršavanju i seminaru «Trenerski dani Borivoje Cenić » za mlađe kategorije (trener koji nije prisustvovao seminaru brani seminarski rad  pred tročlanom komisijom),
 • Treneri iz prve muške i ženske lige u obavezi su da imaju potpisan, verifikovan i deponovan Ugovor o angažovanju košarkaškog trenera u UKTS,
 • Uplata novčanog iznosa godišnje članarine.

Član 12.

Za overu plave licence za sezonu potrebno je:

 • Da je član UKTS,
 • Zvanje – trener (operativni trener košarke) ili profesor fizičkog vaspitanja – diplomski iz košarke,
 • Treneri mlađih kategorija: da je prisustvovao permanentnom usavršavanju i seminaru «Trenerski dani Borivoje Cenić » za mlađe kategorije (trener koji nije prisustvovao seminaru brani seminarski rad  pred tročlanom komisijom),
 • Treneri seniorskih ekipa: da je prisustvovao seminaru «Basketball Clinic Belgrade » (trener koji nije prisustvovao seminaru brani seminarski rad pred tročlanom komisiom),
 • Uplata novčanog iznosa godišnje članarine.

Član 13.

Prilikom svakog overavanja licence, neophodno je dostaviti:

 • Dokaz da je uplaćena UKTS taksa za izdavanje licence, čiji iznos određuje Upravni odbor UKTS,
 • Lekarsko uverenje zdravstvene ustanove (nadležnog doma zdravlja ili specijalizovane medicine rada ili specijaliste sportske medicine), da lice može obavljati poslove sportskog trenera i
 • deponovati ugovor o angažovanju košarkaškog trenera.

Tipski ugovor o angažovanju trenera mora biti verifikovan, pred predstavnikom UKTS ili poverenikom regiona u kom se nalazi klub.

Član 14.

U slučaju spornih pitanja, vezano za izdavanje licence, koja nisu predviđena ovim pravilnikom, autentično tumačenje daje Upravni odbor Košarkaškog saveza Srbije na osnovu pribavljenog mišljenja Upravnog odbor UKTS.

Član 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom izdavanja saglasnosti Ministarstva za sport Republike Srbije, shodno članu 4. Stav 3. Pravilnika o dozvoli za rad sportskih stručnjaka.

Član 16.

Danom stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju da važe pravilnici o izdavanju stalnih, privremenih i zaslužnih licenci iz 1997, 2002, 2012, 2016. I 2019. godine.

 

U Beogradu, 19.08.2020.                         

Predsednik  KSS                                        Predsednik UKTS

Predrag Danilović                                     Ivan Jeremić